• Välkommen

0 Varukorg

Allmänna leveransvillkor

1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor gäller för DD Data Distributions produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och DD Data Distributions.
1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar DD Data Distributions produkter, de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information framgår av distansavtalslagen.
2. Beställning
2.1 Beställning av DD Data Distributions produkter, produkter sker via shop.dd.se, epost eller telefon. För att en beställning skall vara bindande för DD Data Distribution skall beställningen skriftligen bekräftas av
      DD Data Distribution före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i DD Data Distributions sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga
      ansträngningar, är Data Distribution inte skyldigt att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.
3. Leverans, frakt och risken för produkten
3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån DD Data Distributions lager. Vid leverans fritt kunden är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte
      produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos DD Data Distribution. Risken för produkten övergår på kunden på leveransdagen.
3.2 Såvida inte annat överenskommits sker leverans från DD Data Distributions lager i Sverige. DD Data Distribution ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer
      lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om DD Data Distribution ombesörjer transport skall kunden ersätta DD Data Distributions utgifter i samband med transporten om annat inte
      överenskommits.
4. Leveransförsening
4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till DD Data Distribution häva avtalet såvitt det avser försenade produkter om leveransförsening som beror på DD Data Distribution eller något annat förhållande på
      DD Data Distributions sida som pågår mer än 45 dagar.
5. Pris och betalning
5.1 På DD Data Distributions webshopsida och i dess katalog förekommande priser och avgifter gäller exklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor samt även exklusive eventuella frakt- eller portokostnader
      vilka utgår enligt DD Data Distributions gällande prislista på leveransdagen.
5.2 DD Data Distribution förbehåller sig rätten att när som helst före leveransdagen justera under punkten 5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen häva köpet i
      enlighet med punkten 8 nedan.
5.3 Såvida DD Data Distribution inte skriftligen medger annat skall kunden erlägga betalning mot postförskott. Vid beställning från DD Data Distributions webshopsida finns även möjlighet till direktbetalning via
      Klarna Faktura/Internetbank, samt betalning med svenska VISA, AMEX- Master Card-kort. Efter särskild kreditprövning kan betalning även ske mot faktura. DD Data Distribution utfärdar faktura på leveransdagen.
6. Dröjsmål med betalning
6.1 Betalar inte kunden i rätt tid har DD Data Distribution rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall innehålla leverans eller del därav.
6.2 Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det DD Data Distribution uppmanat kunden att betala förfallet belopp, får DD Data Distribution genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt
      eller delvis. Häver DD Data Distribution avtalet har DD Data Distribution även rätt till skadestånd.
7. Ägarförbehåll
7.1 Produkterna förblir DD Data Distributions egendom till dess de till fullo betalats.
7.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan DD Data Distributions skriftliga medgivande vidta ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta
      eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.
8. Returrätt och reklamationer
8.1 Kunden har endast rätt att returnera sådan produkt som DD Data Distribution lagerhåller. För produkter som DD Data Distribution inte lagerhåller eller produkt som DD Data Distribution lagerhåller men som
      specialanpassats för kunden gäller ingen returrätt. Retur får ske inom 10 dagar från leveransdagen under förutsättning att produkten återlämnas till DD Data Distribution i oskadat och obrukat skick i obruten
      originalförpackning. Kund som önskar returnera produkt skall först kontakta DD Data Distribution och därvid erhålla ett returnummer. Returnumret är gällande i 10 dagar från erhållandet. Vid retur skall
      returnummer anges och kopia av faktura och/eller kvitto på erlagd betalning bifogas. Observera att erhållande av returnummer inte utgör en godkänd retur av produkten. Returen är godkänd först när
      DD Data Distribution mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor. Det åligger kunden att ombesörja och bekosta kostnaderna för returfrakten. Vid återbetalningen
      och/eller krediteringen gör dessutom DD Data Distribution avdrag för fraktkostnader samt en allmän hanteringsavgift uppgående till 375 kronor inklusive mervärdesskatt. Returfrakten sker på kundens risk.
8.2 Det åligger kunden att kontrollera beställda produkter vid mottagandet av dem med hänsyn till eventuella fel och brister. Finner kunden genom sin undersökning att produkten är behäftad med fel eller brist skall
      kunden reklamera detta skriftligt senast 10 dagar från leveransdagen. Sker inte sådan reklamation anses kunden ha godtagit det skick som produkten levererats i.
8.3 Konsumentens (privatperson) ångerrätt vid distansavtal – Konsument har på det sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till
      DD Data Distribution lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud- och
      bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i väsentligen oförändrat
      skick. Varan med originalförpackning skall således återsändas i samma skick som när den erhölls av kund. Varan skall sändas till DD Data Distribution med ordersedel, faktura och uppgift på giltigt returnummer.
      I annat fall kan köpet inte identifieras av DD Data Distribution. Ångerrätten är ej tillämplig för företag. Vill konsument utöva ångerrätt skall denne kontakta DD Data Distributions kundservice på e-post
      kundservice@dd.se eller via DD Data Distribution webshopsida på shop.dd.se/retur och uppge order- eller fakturanummer för att få ett returnummer. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan på
      kundens bekostnad skall ha kommit DD Data Distribution tillhanda. Är returfrakten inte betald görs avdrag för denna från den av kunden erlagda köpeskillingen när denna återbetalas. För mer information om lagen
      se även distansavtalslagen.
9. Särskilda villkor för programprodukter
9.1 För programprodukter gäller särskilda villkor som särskilt bifogas vid köp eller där så ej är fallet, finns förpackade tillsammans med programprodukten, före vad som anges i dessa allmänna leveransvillkor i övrigt.
9.2 Kunden erhåller en ej exklusiv nyttjanderätt till programprodukter som levereras på eget media eller ingår i produkten. Kunden erhåller inte genom dessa allmänna villkor någon annan rätt såsom äganderätt eller
      upphovsrätt genom avtalet.
10. Garanti
10.1 Produkterna levereras med de garantier som tillverkare eller leverantör erbjuder DD Data Distribution. Kunden kan inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från DD Data Distribution. Garantiperioden
       förlängs inte till följd av att DD Data Distribution avhjälper fel i eller företar omleverans av produkterna.
11. Ansvar för fel
11.1 DD Data Distribution är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.
11.2 DD Data Distributions ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.
11.3 DD Data Distributions ansvar omfattar inte:
a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med DD Data Distributions instruktioner;
c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra
    omständigheter utom DD Data Distributions kontroll;
d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.
11.4 DD Data Distribution ansvarar endast för fel som påtalas inom ett år från leveransdagen.
11.5 När produkten är svår att flytta kan avhjälpande av fel ske hos kunden. Vid sådant avhjälpande skall berörda delar ställas till DD Data Distributions förfogande under därför erforderlig tid. Tid för sådana åtgärder
       skall förläggas till DD Data Distributions ordinarie arbetstid. På DD Data Distributions begäran skall representant från kunden närvara under DD Data Distributions arbete. I övrigt fall skall felavhjälpandet ske hos
       DD Data Distribution eller av denna anvisat serviceställe i Sverige. Kunden ombesörjer transporten och står för kostnaden och risken för denna.
11.6 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som DD Data Distribution ansvarar för skall kunden ersätta DD Data Distributiont enligt DD Data Distributions vid var tid gällande prislista.
11.7 DD Data Distributions ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot DD Data Distribution med anledning av fel.
12. Ansvarsbegränsning
12.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för DD Data Distribution enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett
       sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.
12.2 DD Data Distributions ansvar omfattar endast direkta förluster. DD Data Distributions ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller
       skador som DD Data Distribution inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
13. Överlåtelse av avtalet
13.1 DD Data Distribution får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.
13.2 Kunden äger inte rätt att överlåta sina åtaganden mot DD Data Distribution utan att dessförinnan erhålla DD Data Distributions skriftliga godkännande.
14. Tvist
14.1 Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas
        uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts
        begäran utses av Stockholms Handelskammare.
15. Personuppgifter
      DD Data Distribution är personuppgiftsansvarig för de uppgifter kunden lämnar till DD Data Distribution. DD Data Distribution behandlar kundens personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet och för att
      genom marknadsföring lämna information om egna samt särskilt utvalda samarbetspartners produkter. Om du behöver ändra dina uppgifter kan du kontakta DD Data Distribution via shop.dd.se.