• Välkommen

0 Varukorg

Allmänna leveransvillkor DD Data Distribution AB nedan kallat DD

1 Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för DD produkter, om annat inte särskilt
överenskommits skriftligt mellan kunden och DD.

1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar DD de tvingande regler som följer
av tillämplig lagstiftning. Mer information framgår av distansavtalslagen.

2 Beställning

2.1 Beställning av DDs produkter sker via shop.dd.se, e-post, brev eller telefon.
För att en beställning skall vara bindande för DD skall beställningen skriftligen bekräftas
av DD före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i DDs sortiment
utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är DD inte skyldigt att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.

3 Leverans, frakt och risken för produkten

3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån DDs lager. Vid
leverans "fritt kunden" är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden.
Avhämtar eller mottar kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den
dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos DD. Risken för
produkten övergår på kunden på leveransdagen.

3.2 Såvida inte annat överenskommits sker leverans från DDs lager i Sverige.
DD ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive
transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med
kunden. Om DD ombesörjer transport skall kunden ersätta DDs utgifter i samband
med transporten om annat inte överenskommits.

4 Leveransförsening

4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till DD häva avtalet såvitt avser
försenade produkter om leveransförsening som beror på DD eller något
förhållande på DDs sida pågår mer än 45 dagar.

5 Pris och betalning

5.1 Angivna priser, kan ändras under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden
äger då rätten att skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan.

5.2 På DDs hemsida och i dess katalog förekommande priser och avgifter är
exklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor samt även exklusive eventuella
frakt‐ eller portokostnader vilka utgår enligt DDs gällande prislista på
leveransdagen.

5.3 DD förbehåller sig rätten att när som helst före leveransdagen justera priset vid eventuella
valutaförändringar som ingen kan förespå.

5.4 Såvida DD inte skriftligen medger annat skall kunden erlägga direktbetalning via Visa- eller
MasterCard kort. Vid beställning från DDs hemsida finns även möjlighet till fakturering efter
särskild godkänd kreditprövning. Betalningsvillkoren kan variera från kund till kund.
Ansökan om kredit sker via ansökan i shopen. DD förbehåller sig rätten att själva besluta
om betalningsvillkoren efter kreditprövningen. Betalningsvillkoren kan variera från 10
dagar till 30 dagar. DD utfärdar faktura på leveransdagen.

6 Dröjsmål med betalning

6.1 Betalar inte kunden i rätt tid har DD rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt
lag och i förekommande fall innehålla leverans eller del därav.

6.2 Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det att DD har 
uppmanat kunden att betala förfallet belopp, får DD genom skriftligt
meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver DD avtalet har
DD även rätt till skadestånd.

7 Ägarförbehåll

7.1 Produkterna förblir DDs egendom till dess de till fullo betalats.

7.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att vårda
produkterna väl och att inte utan DDs skriftliga medgivande vidta ändringar i
dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som
omfattas av ägarförbehåll.

8 Returrätt och reklamationer

8.1 Kunden har endast rätt att returnera sådan produkt som DD lagerhåller. För
produkter som DD inte lagerhåller eller produkt som DD lagerhåller
men som specialanpassats för kunden gäller ingen returrätt. Retur får ske inom 10 dagar
från leveransdagen under förutsättning att produkten återlämnas till DD i
oskadat och obrukat skick i obruten originalförpackning. Kund som önskar returnera
produkt skall först kontakta kundservice och därvid erhålla ett returnummer.
Returnumret är gällande i 10 dagar från erhållandet. Vid retur skall returnummer anges
och kopia av faktura och/eller kvitto på erlagd betalning bifogas. Observera att
erhållande av returnummer inte utgör en godkänd retur av produkten. Returen är
godkänd först när DD mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara
insänd i enlighet med ovanstående villkor. Det åligger kunden att ombesörja och bekosta
kostnaderna för returfrakten. Vid återbetalningen och/eller krediteringen gör dessutom
DD avdrag för fraktkostnader samt en allmän hanteringsavgift uppgående till
375 kronor vid fall att produktens värde överstiger 1.000 kronor exklusive
mervärdesskatt. Returfrakten sker på kundens risk.

8.2 Det åligger kunden att kontrollera beställda produkter vid mottagandet av dem med
hänsyn till eventuella fel och brister. Finner kunden genom sin undersökning att
produkten är behäftad med fel eller brist skall kunden reklamera detta skriftligt senast
10 dagar från leveransdagen. Sker inte sådan reklamation anses kunden ha godtagit det
skick som produkten levererats i.

8.3 Konsumentens (privatperson) ångerrätt vid distansavtal ‐ Konsument har på det sätt
lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att
frånträda ett köp genom att till DD lämna eller sända ett meddelande om detta
inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna.
Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud‐ och bildupptagningar då
förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex
serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i
väsentligen oförändrat skick. Varan med originalförpackning skall således återsändas i
samma skick som när den erhölls av kund. Varan skall sändas till DD med
ordersedel, faktura och uppgift på giltigt returnummer. I annat fall kan köpet inte
identifieras av DD. Ångerrätten är ej tillämplig för företag. Vill konsument utöva
ångerrätt skall denne kontakta DD kundservice på e‐post
kundservice@dd.se och uppge order‐ eller fakturanummer för att få ett returnummer. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan på kundens bekostnad skall ha kommit
DD tillhanda. Är returfrakten inte betald görs avdrag för denna från den av
kunden erlagda köpeskillingen när denna återbetalas. För mer information om lagen se
även distansavtalslagen.  

8.4 Returer som är godkända skall om inget annat angivits skickas till:
DD Data Distribution AB
Götgatan 78
118 30 Stockholm

OBS. Viktigt är att försändelsen skickas med Postens företagspaket.

9 Särskilda villkor för programprodukter

9.1 För programprodukter gäller särskilda villkor som särskilt bifogas vid köp eller där
så ej är fallet, finns förpackade tillsammans med programprodukten, före vad som anges
i dessa allmänna leveransvillkor i övrigt.

9.2 Kunden erhåller en ej exklusiv nyttjanderätt till programprodukter som levereras på
eget media eller ingår i produkten. Kunden erhåller inte genom dessa allmänna villkor
någon annan rätt såsom äganderätt eller upphovsrätt genom avtalet.

10 Garanti

10.1 Produkterna levereras med de garantier som tillverkare eller leverantör erbjuder 
DD. Kunden kan inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från
DD. Garantiperioden förlängs inte till följd av att DD avhjälper fel i
eller företar omleverans av produkterna.

11 Ansvar för fel

11.1 DD är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet
omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att
den inte uppfyller avtalad specifikation.

11.2 DDs ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens
avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

11.3 DDs ansvar omfattar inte:
a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning
eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna
som inte sker i enlighet med DDs instruktioner;
c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som
framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes
personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom DDs kontroll;
d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av
förbrukningstillbehör erfordras;

11.4 DD ansvarar endast för fel som påtalas inom ett år från leveransdagen.

11.5 När produkten är svår att flytta kan avhjälpande av fel ske hos kunden. Vid sådant
avhjälpande skall berörda delar ställas till DDs förfogande under därför
erforderlig tid. Tid för sådana åtgärder skall förläggas till DDs ordinarie
arbetstid. På DDs begäran skall representant från kunden närvara under
DDs arbete. I övrigt fall skall felavhjälpandet ske hos DD eller av denna
anvisat serviceställe i Sverige. Kunden ombesörjer transporten och står för kostnaden
och risken för denna.

11.6 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som DD
ansvarar för skall kunden ersätta DD enligt DDs vid var tid gällande
prislista.

11.7 DDs ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov
vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot DD med
anledning av fel.

12 Ansvarsbegränsning

12.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för DD enligt
förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger,
ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den
eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

12.2 DDs ansvar omfattar endast direkta förluster. DDs ansvar omfattar således inte
indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data,
och ej heller skador som DD inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets
träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

13 Överlåtelse av avtalet

13.1 DD får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning
enligt förevarande allmänna villkor.

13.2 Kunden äger inte rätt att överlåta sina åtaganden mot DD utan att
dessförinnan erhålla DDs skriftliga godkännande.

14 Tvist

14.1 Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och
därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag.
Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden
för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses
av Stockholms Handelskammare.

15 Personuppgifter

DD är personuppgiftsansvarig för de uppgifter kunden lämnar till DD.
DD behandlar kundens personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet och
för att genom marknadsföring lämna information om egna samt särskilt utvalda
samarbetspartners produkter. Om du behöver ändra dina uppgifter kan du kontakta
DD via kundservice@dd.se.